Blueberry Almond tart

Flakey, Blueberry, Almond goodness. Prices 3" - $7.50 10" $68.00